Lời Hay - Ý Đẹp

Cảnh Đẹp Quê Hương

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Phục Sinh – Sự Thật Hay Bịa Đặt

Xin chọn xem tiếp để xem slides

Beautiful Words

1. Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.       2. Không...

Những Nguyên Tắc Cuộc Đời

1. Bạn được cuộc đời trao tặng một cơ thể.  Dù bạn yêu hay ghét cơ thể mình, nó vẫn sẽ là của bạn đến...

Life Handbook

1. Drink plenty of water. Uống nhiều nước. 2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. Ăn sáng giống như...

Tư Tưởng Suy Gẫm

Ðấng Tạo Hóa giao phó cho chúng ta mỗi người một trách nhiệm để thi hành trong thế giới nầy. Bổn phận của chúng ta...

24 Điều Nhất

  1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng 2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho 3.  Sự mất mát lớn nhất: Mất lòng tự trọn         4.  Công việc thỏa lòng nhất: Giúp đỡ...

Interview with God

I dreamed I had an interview with God. “So you would like to interview me?” God asked. “If you have the time” I said. God smiled. “My...

Beautiful Phrases / Lời Hay ý Đẹp

1. Give God what's right... not what's left. 2. Man's way leads to hopeless end. God's way leads to an endless hope . 3. A lot of...

Ba Điều Giá Trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.     -     Ba điều giá...

Lời Hay Ý Đẹp

  Biết mình ngu dại là một bước lớn tiến về hướng tri thức.    Bên ngoài ý Chúa không có gì gọi là thành công. Bên...

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity     Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3....

Interview With God

I dreamed I had an interview with God. “So you would like to interview me?” God asked. “If you have the time” I said....

Beautiful Phrases / Lời Hay ý Đẹp

1. Give God what's right... not what's left. 2. Man's way leads to hopeless end. God's way leads to an endless hope . 3....

Ba Điều Giá Trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.   -     Ba điều giá...

Lời Hay Ý Đẹp

Biết mình ngu dại là một bước lớn tiến về hướng tri thức. Bên ngoài ý Chúa không có gì gọi là thành công. Bên...

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity   Three things in life that, once gone, never come...