Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Ngày 20 – Giê-rê-mi 12:1-6 – Chạy Thi Với Ngựa

“Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng,...

Ngày 19 – Gióp 34:1-4 – Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá...

Ngày 18 – Giăng 18:28-32 – Mồ Mả Tô Trắng Bề Ngoài

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề...

Ngày 17 – Giăng 18:25-27 – Để Không Phạm Tội Cùng Chúa

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng...

Ngày 16 – Giăng 18:19-24 – Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên

“Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đệ Ngài và đạo giáo Ngài” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn...

Ngày 15 – Ê-xơ-tê 6:1-11 – Đấng Hằng Điều Khiển Mọi Điều

“Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa,...

Ngày 14 – Ê-xơ-tê 5:9-14 – Nguy Hại của Lòng Thù Hận

“Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy,...

Ngày 13 – Ê-xơ-tê 5:1-8 – Vượt Quá Mong Đợi

“Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dú xin đến phân nửa nước cũng sẽ...

Ngày 12 – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 – Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12). Câu...

Ngày 11 – Truyền Đạo 4:9-12 – Hai Tốt Hơn Một Khi Chiến Đấu

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy...

Ngày 10 – Truyền Đạo 4:9-12 – Hai Tốt Hơn Một trong Giá Lạnh

“Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Có bạn...

Ngày 9 – Truyền Đạo 4:9-12 – Hai Tốt Hơn Một Khi Bị Ngã

“Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã,...

Ngày 8 – Truyền Đạo 4:9-12 – Hai Tốt Hơn Một Khi Làm Việc...

“Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao hai người...

Ngày 7 – Phi-líp 4:4 – Hiệp Một và Vui Mừng

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Câu hỏi suy ngẫm: Cho dù đối diện với...

Ngày 6 – Phi-líp 4:1-3 – Hiệp Một Đem Lại Sức Mạnh

“Tôi khuyên Ê-vô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Hai bà Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ là ai?...

Ngày 5 – Gióp 33:31-33 – Tìm Cầu Chúa Trước Tiên

“Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên...

Ngày 4 – Phi-líp 4:1-2 – Hiệp Một trong Chiến Trận

“Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi,...

Ngày 3 – Giô-suê 6:1-11 – Sức Mạnh của Sự Vâng Lời và Hiệp...

“Bởi đức tin các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày” (Hê-bơ-rơ 11:30). Câu hỏi suy ngẫm: Câu...

Ngày 2 – Mác 2:1-5 – Chung Lòng Vì Bạn

“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (Truyền Đạo 4:9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm...

Ngày 1 – Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13 – Giúp Nhau Để Chiến Thắng

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy...