Những tác phẩm tuyệt đẹp được làm bằng giấy trắng

 

Đôi vợ chồng Patty và Allen Eckman ở Nam Dakota, Mỹ . Họ đã biến những trang giấy trắng thành những tác phẩm điêu khắc có tính nghệ thuật rất cao. Những tác phấm của họ nổi tiếng khắp thế giới

Hai vợ chồng phải mất đến 11 tháng để hoàn thành những tác phẩm dưới đây. Allen và Eckman bắt đầu công việc này từ năm 1988 ở Nam Dakota, Mỹ. Họ đã bán một tác phẩm với giá $47,000

Wolf Spirit Dancer
1
Traditional Dancers
3 4
4
Hoop Dancer Dancing Eagle
5 6
 
Powwow Practice
7 8 9
Hula Girl
10
Hawaiian Princess
11
Hopi-Buffalo-Dancer
12

Buffalo Spirit Dancer
13
Spirit Hunter
14
Rushmore Goats
15
Replenishment
16
Prairie Edge Powwow
17
Prairie Edge Encampment
18

Prairie Chicken Dance
19

Majestic Combat
20
Hunting Bulls
21 22 23
Hunting
24 25

His Last Hunt
26 27 28
29

White Buffalo Lance
30
Tracking Geronimo
31
The Way
32

Sitting Bull’s Visions
33
Lacrosse Brothers
34
Geronimo on background
35
36

Dance
37
38
39
Child
40
Mother Legacy
41 42

Where Eagles Pray
43
War Chief’s Strong Prayer
44
Offering The Medicine Skull
45

Offering The Medicine Pipe
46
Offering The Medicine Horn
47

Geronimo
48

Chief’s Rock
49
Blessing The Hunt
50
The Sentinel
51 52

Lancers on rocky ground
53
Ku’uipo
54
Chief Calling The Buffalo
55
Calling The Buffalo
56
To Save One
57
Geronimo
58
Chief’s Rock
59
Blessing The Hunt
alt
The Sentinel
alt

alt

Lancers on rocky ground
alt

Ku’uipo
alt

Chief Calling The Buffalo
alt

Calling The Buffalo
alt

To Save One
alt


Geronimo
alt

Chief’s Rock
alt

Blessing The Hunt
alt

The Sentinel
alt

alt

Lancers on rocky ground
alt

Ku’uipo
alt

Chief Calling The Buffalo
alt

Calling The Buffalo
alt

To Save One
alt

The Great Emancipator
alt

The Calf Roper
alt

alt

North West Trackers
alt

Driving The Longhorns
alt

Dr Harry Depew Memorial
alt

alt

Colonel Al Morgan
alt

Buffalo Soldier Grover Hank
alt

Al Morgan’s Memorial
alt

Allen Eckman’s Memorial
alt

Nguồn: Eckman Fine Art