• Cầu Nguyện Truyền Giáo - 5/20/2019
  2019/05/20: Xin cầu nguyện cho người đàn ông điếc ở Nam Á đang mất dần thị lực và không còn thấy cô truyền giáo Bethany ra dấu nữa. Xin cầu nguyện rằng anh ta sẽ nhớ những câu chuyện Kinh thánh mà Bethany đã ra dấu cho anh và anh… Read more »
 • Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 5/20/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 2 Sa-mu-ên 23-24. Giăng 6:41-71. 2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Nê-hê-mi 11:22-13:22. 3. Đọc Kinh Thánh (TU): Rô-ma 9-10. 4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ê-sai 15-16. Read more »
 • Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 5/20/2019
  2019/05/20: – HT Uniting West Footscray, trong thời gian củng cố và tìm mời MS. Xin Chúa cho con dân Ngài luôn trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài; xin cho họ cam kết đứng chung lo công việc nhà Chúa. HT Nguồn An Bình (BAP), MS… Read more »
 • Câu Gốc Hằng Ngày - Truyền-đạo 5:15
  Truyền-đạo 5:15 Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vậy gì tay mình đem theo được. #KinhThanh Read more »
 • Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! #GiangLuan
  Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mác 7:32-35) Mục Sư Trần Quang Tuấn Read more »
 • Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá #GiangLuan
  Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Giăng 19&25:27) Mục Sư Huỳnh John Hùng Read more »
 • Đừng Ngã Lòng #GiangLuan
  Đừng Ngã Lòng (2 Cô-rinh-tô 4:16) Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng Read more »
 • Chạy Thi Với Ngựa #svtk
  Chạy Thi Với Ngựa (Giê-rê-mi 12:1-6) VPNS Read more »
 • Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 5/19/2019
  2019/05/19: – HT Báp-tít Resevoir, TÐ Trịnh Thanh Thuận; HT Báp-tít Việt Nam Syndal, MS Lê Kinh Luân. Xin Chúa thêm ơn trong sự giảng dạy và lãnh đạo của người chăn; cho con cái Chúa yêu thương, cùng nhau lo công việc Chúa; xin Chúa cho họ luôn dành… Read more »
 • Câu Gốc Hằng Ngày - Truyền-đạo 4:11-12
  Truyền-đạo 4:11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? 4:12 Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. #KinhThanh Read more »
 • Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 5/19/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 2 Sa-mu-ên 21-22. Thi-thiên 18. Giăng 6:22-40. 2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Nê-hê-mi 8:9-11:21. 3. Đọc Kinh Thánh (TU): Rô-ma 7-8. 4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ê-sai 14. Read more »
 • Cầu Nguyện Truyền Giáo - 5/19/2019
  2019/05/19: Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ Đốc người Ethiopia đang bị cộng đồng ở miền đông xứ Ethiopia đàn áp. Read more »
WordPress RSS Feed Retriever by thememason.com