• Lời Nói Và Việc Làm #svtk
  Lời Nói Và Việc Làm (Giăng 18:38-40) VPNS Read more »
 • Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 6/16/2019
  2019/06/16: – Ngày Từ Phụ. Xin chúng ta cùng cảm tạ và cầu nguyện cho cha của mình và những người cha trong HT. Xin Chúa ban ơn sức và sự khôn ngoan trong việc hướng dẫn, dạy dỗ con cháu, và những người trẻ trong HT lớn lên trong… Read more »
 • Câu Gốc Hằng Ngày - Ê-sai 57:2
  Ê-sai 57:2 Người vào trong sự bình an. Mỗi người đi trong đường ngay thẳng, thì được an nghỉ nơi giường mình. #KinhThanh Read more »
 • Cầu Nguyện Truyền Giáo - 6/16/2019
  2019/06/16: Cầu nguyện để Chúa bảo vệ và ban sức cho Mục sư Clarence và vợ ông tại Cộng hòa Trung Phi trong khi họ tiếp cận với những người phụ nữ đang bị tổn thương. Read more »
 • Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 6/16/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Châm-ngôn 16-18. Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-47. 2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Thi-thiên 40-42. 3. Đọc Kinh Thánh (TU): Tít 1-3. Phi-lê-môn 1. 4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ê-sai 46. Read more »
 • Bị Thế Gian Ghét #GiangLuan
  Bị Thế Gian Ghét (Giăng 15:18-27) Mục Sư Trương Trung Tín Read more »
 • Tình Yêu Của Cha
  Tình Yêu Của Cha () Good News Publishers Read more »
 • Chuyện... Vâng Lời Cha
  Chuyện... Vâng Lời Cha (1 Sa-mu-ên 15:22; Giăng 17:4; Cô-lô-se 3:20) Mục Sư Nguyễn Đình Liễu Read more »
 • Châm-ngôn 14:26
  Châm-ngôn 14:26 (Châm-ngôn 14:26) DN Read more »
 • Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính #GiangLuan
  Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Ê-phê-sô 6:1-3) Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng Read more »
 • Đức Chúa Trời Toàn Tri #svtk
  Đức Chúa Trời Toàn Tri (Gióp 34:21-30) VPNS Read more »
 • Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 6/15/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Châm-ngôn 13-15. Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21. 2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Thi-thiên 37:27-39:13. 3. Đọc Kinh Thánh (TU): 2 Ti-mô-thê 1-4. 4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ê-sai 45. Read more »
 • Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 6/15/2019
  2019/06/15: – H. Xuyên Mộc: HT Bàu Lâm, MSNC Nguyễn Văn Quốc; HTN Bình Châu, MS Nguyễn Đình Quy KN. Xin Chúa đầy ơn trên đầy tớ Ngài trong việc gây dựng HT, xin Chúa tiếp trợ cho con dân Chúa trong đời sống thường ngày, cho có sự phát… Read more »
 • Cầu Nguyện Truyền Giáo - 6/15/2019
  2019/06/15: TWR xin chúng ta tham gia với họ để cầu nguyện cho Chúa sẽ mở cửa để họ được phép phát sóng trên các đài FM ở Zimbabwe. Read more »
 • Câu Gốc Hằng Ngày - Ê-sai 57:1
  Ê-sai 57:1 Người công bình chết, chẳng ai để ý đến; người nhân đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến. #KinhThanh Read more »
WordPress RSS Feed Retriever by thememason.com